Par atgadījumu ziņošanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 376/2014 piemērošanu (28.11.2014)
Dažādi / CAA

Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) informē, ka 2014. gada 24. aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 376/2014 (2014. gada 3. aprīlis) par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007. Regula stājās spēkā 2014. gada 14. maijā, un tiks piemērota sākot ar 2015. gada 15. novembri un ne ātrāk kā spēkā stāšanās datums īstenošanas regulām, kas minētas Regulas 4. panta 5. daļā. Šīs regulas 7. panta 2. punktu piemēros, tiklīdz stāsies spēkā deleģētie un īstenošanas akti, ar kuriem precizēs un izveidos 7. panta 6. un 7. punktā minēto Eiropas vienoto riska klasifikācijas shēmu.
Līdz šīs Regulas piemērošanas datumam Latvijas Republikā par atgadījumu ziņošanu civilajā aviācijā joprojām ir spēkā un ir piemērojami 2005. gada 27. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1033 „Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā”.