Par gaisa kuģu komerciālu un nekomerciālu ekspluatāciju Latvijā (25.02.2015)
Dažādi / CAA

Komisijas Regula (ES) Nr.800/2013 (2013.gada 14.augusts) un Komisijas Regula (ES) Nr.379/2014 (2014.gada 7.aprīlis), ar kurām groza Regulu (ES) Nr.965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.216/2008 (turpmāk – Regula (ES) Nr.965/2012), nosaka, ka:
1) visiem gaisa kuģu ekspluatantiem, kuri būs iesaistīti komerciālā specializētā ekspluatācijā un ekspluatantiem, kuri būs iesaistīti kompleksu gaisa kuģu ar dzinēju nekomerciālā ekspluatācijā un nekomerciālā specializētā ekspluatācijā, būs jādeklarē savas spējas un līdzekļus veikt pienākumus, kas saistīti ar minēto gaisa kuģu ekspluatāciju, iesniedzot deklarāciju pirms ekspluatācijas uzsākšanas;
2) gaisa kuģa ekspluatantam, kurš būs iesaistīts vienā vai vairākās komerciālās specializētās ekspluatācijas darbībās, tādās kā lauksaimniecība, būvniecība, fotografēšana, topogrāfiskā uzmērīšana, novērošana un patrulēšana, reklāma gaisā, ko veic virs apgabala, kurā ārkārtas situācijā, visticamāk, tiks apdraudēta trešo personu drošība uz zemes, vai  radīs paaugstinātu risku, kā to noteikusi darbības vietas kompetentā iestāde, būs jāsaņem Valsts aģentūras „Civils aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) atļauju paaugstināta riska komerciālai specializētai ekspluatācijai.

No 2016.gada 25.augusta Latvijā tiks piemēroti Regulas (ES) Nr.965/2012 noteikumi attiecībā uz gaisa kuģu nekomerciālu ekspluatāciju.

No 2017.gada 21.aprīļa Latvijā tiks piemēroti Regulas (ES) Nr.965/2012 noteikumi attiecībā uz:
1) komerciāliem gaisa pārvadājumiem,  ko sāk un pabeidz vienā un tajā pašā lidlaukā/ekspluatācijas vietā un veic ar B klases lidmašīnām vai nekompleksiem helikopteriem, baloniem un planieriem;
2) gaisa kuģu specializētu ekspluatāciju.

Deklarēšanās un atļauju saņemšanas nosacījumi:
1) Ekspluatantam, lai veiktu nekomerciālus gaisa pārvadājumus (nekomerciālu ekspluatāciju) un nekomerciālu specializētu ekspluatāciju ar kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju saskaņā ar PART- ORO, PART – NCC, PART – SPO un PART – SPA, ir nepieciešams iesniegt deklarāciju saskaņā ar apstiprinātu pārejas pasākumu plānu.
2) Ekspluatantam, lai veiktu komerciālu specializētu ekspluatāciju, ir nepieciešams iesniegt deklarāciju saskaņā ar apstiprinātu pārejas pasākumu plānu.
3) Ekspluatanta kompetentās iestādes atļauja paaugstināta riska komerciālai specializētai ekspluatācijai*  tiks izsniegta saskaņā ar ARO.OPS.150.
4) lidmašīnu un helikopteru, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, kā arī gaisa balonu un planieru ekspluatanti, līdz 2015.gada 25.augustam informē Civilās aviācijas aģentūru par savu gatavību veikt nekomerciālus pārvadājumus no 2016.gada 25.augusta saskaņā ar Regulas (ES) Nr.965/2012 VII (PART-NCO) pielikuma noteikumiem, ievērojot sekojošas prasības:
a) dalītu izmaksu lidojumus, ko veic privātpersonas, - ar nosacījumu, ka šā lidojuma tiešās izmaksas dala visas personas, kas atrodas gaisa kuģī, arī pilots, un ka šajās tiešajās izmaksās nepiedalās vairāk par sešām personām;
b) sacensību lidojumus vai lidojumu paraugdemonstrējumus – ar nosacījumu, ka samaksa vai cita veida atlīdzība, kas saņemta par šādiem lidojumiem, nepārsniedz tiešo izmaksu atgūšanu un proporcionālu ieguldījumu ikgadējās izmaksās, kā arī apbalvojumus, kuru apmērs nav lielāks par vērtību, kuru precizējusi kompetentā iestāde;
c) izpletņlēcēju izlaišanu, planiera vilkšanu vai figūrlidojumus, ko veic vai nu mācību organizācija, kuras galvenā uzņēmējdarbības vieta ir kādā dalībvalstī un kas ir apstiprināta saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1178/2011, vai arī organizācija, kas izveidota nolūkā popularizēt gaisa sportu vai izklaides aviāciju, ar nosacījumu, ka šī organizācija gaisa kuģi ekspluatē, pamatojoties uz īpašumtiesībām vai nomāšanu bez apkalpes, ka šis lidojums nerada peļņu, kas tiktu sadalīta ārpus organizācijas, un ka ikreiz, kad ir iesaistītas personas, kas nav šīs organizācijas locekļi, šādi lidojumi ir tikai šīs organizācijas blakusnodarbe.

*„Paaugstināta riska specializēta ekspluatācija” ir visa veida komerciāla specializēta gaisa kuģa ekspluatācija, ko veic virs apgabala, kurā ārkārtas situācijā, visticamāk, tiks apdraudēta trešo personu drošība uz zemes, vai
– kā to noteikusi tās vietas kompetentā iestāde, kurā šo ekspluatāciju veiks, - visa veida komerciāla specializēta ekspluatācija, kas šīs ekspluatācijas īpašo iezīmju dēļ, kurā tā norisināsies, rada paaugstinātu risku, jo sevišķi trešām personām uz zemes.


Skatīt LV CAA 2015.gada 20.februāra vēstuli Nr. 01-8-100/172, kurā iekļauta informācija un nosacījumi attiecībā uz plānoto darbību īstenošanu atbilstoši Regulas (ES) Nr.965/2012 prasībām.