Struktūra

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" struktūra

Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļa

 • uzrauga iekšējās kontroles sistēmu
 • izveido, ievieš un uztur CAA Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2000 standarta prasībām

Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļas reglaments.

Finanšu daļa

 • plāno CAA budžetu un sastāda finansēšanas plānu
 • veic grāmatvedības un finanšu uzskaiti
 • kontrolē izdevumus un budžeta izpildi
 • nodrošina aģentūras finanšu resursu racionālu izmantošanu
 • sagatavo finanšu pārskatus un statistikas atskaites

Finanšu daļas reglaments.

Juridiskā, administratīvā un personāla daļa

 • nodrošina likumību CAA darbā, aizsargā tās tiesības un intereses
 • izstrādā tiesiska rakstura priekšlikumus struktūras un saimnieciskā mehānisma pilnveidošanai
 • pārbauda rīkojumu un citu tiesisko dokumentu projektu atbilstību likumam
 • piedalās likumu un citu normatīvo dokumentu projektu sagatavošanā

Juridiskās, administratīvās un personāla daļas reglaments.

Lidlauku standartu un drošības daļa

 • izstrādā normatīvos dokumentus lidlauku jomā
 • sertificē civilās aviācijas lidlaukus, izsniedz sertifikātus un veic lidlauku un to ekspluatantu valsts uzraudzību
 • saskaņo atsevišķu lidlauku sistēmu un objektu ekspluatāciju un objektu būvniecību, kuri var ietekmēt lidojumu drošību
 • veic lidlauku plānošanas, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas valsts uzraudzību lidojumu drošības jomā
 • veic gaisa kuģu lidojumiem potenciālu bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas saskaņošanu
 • pārstāv Civilās aviācijas aģentūru starptautisko organizāciju darba un menedžmenta grupās lidlauku jomā

Lidlauku standartu un drošības daļas reglaments.

Aviācijas personāla sertificēšanas daļa

 • izsniedz Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecības
 • atzīst par derīgām lidojumiem Latvijas Republikā reģistrētā gaisa kuģī citu valstu izdotas Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecības
 • apstiprina mācību programmas, mācību kursus, mācību organizācijas, gaisa kuģus un to trenažierus aviācijas personāla sagatavošanai
 • reģistrē privātpilotu, gaisa balonu un planieru pilotu mācību kursus
 • nozīmē un apstiprina trenažieru instruktorus, lidojumu un trenažieru eksaminētājus
 • sagatavo normatīvo aktu projektus Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu sertificēšanas jomā
 • sadarbojas ar Starptautiskās civilās aviācijas un Latvijas Republikas institūcijām Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu sertificēšanas jomā

Aviācijas personāla sertificēšanas daļas reglaments

Aviācijas medicīnas daļa

 • Izskata gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu un pretendentu veselības stāvokli un izsniedz attiecīgās klases medicīnisko atzinumu (veselības apliecību).
 • Koordinē aviācijas medicīnu centru (AMC) un aviācijas medicīnas ekspertu (AME) sertifikāciju un veic to uzraudzību.
 • Organizē CAA apstiprinātus apmācības kursus ārstiem, saskaņā ar EASA/JAA, kuri veiks aviācijas personāla veselības pārbaudes.
 • Izstrādā LR normatīvo dokumentu projektus civilās aviācijas medicīnā, pamatojoties uz ICAO un EASA/ JAA prasībām.
 • Veic datu uzskaiti, arhivēšanu un iesniedz ziņas par izsniegtām veselības apliecībām CAA Aviācijas medicīnas daļā.
 • Koordinē pirmās palīdzības sniegšanas apmācību gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļiem un stjuartiem.
 • Izstrādā nepieciešamos normatīvos dokumentus, nolikumus un procedūras attiecībā uz aviācijas medicīnu.
 • Novērtē gaisa kuģu ekspluatantu “Treniņu rokasgrāmatu” prasības un veicamās procedūras par personāla apmācības atbilstību prasībām aviācijas medicīnas jomā.
 • Piedalās aviācijas negadījumu izmeklēšanā.
 • Piedalās standartizācijas auditos saskaņā ar EASA Standartizācijas audita procedūrām.
 • Aviācijas medicīnas daļas reglaments.

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

 • uztur datu bāzi par atgadījumiem civilajā aviācijā
 • veic gaisa kuģu ekspluatantu sertificēšanu
 • veic komerciālās un vispārējās nozīmes aviācijas darbības uzraudzību
 • veic trešo valstu gaisa kuģa aprīkojuma, apkalpju un dokumentācijas atbilstības inspicēšanu SAFA programmas ietvaros
 • sagatavo normatīvo aktu projektus, kuri regulē civilās aviācijas darbību
 • veic drošības risku analīzi un izstrādā preventīvus pasākumus varbūtējā apdraudējuma novēršanā
 • sagatavo publisko pārskatu par civilās aviācijas lidojumu drošības situāciju valstī
 • sagatavo informāciju ICAO par nacionālo civilās aviācijas dokumentu prasību atšķirībām no ICAO standartiem
 • sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) nodrošina pārtikas aprites uzraudzību gaisa kuģu ekspluatantu un pārtikas uzņēmumu darbībā
 • nodrošina pasažieru veselības pasākumu ieviešanu un izpildi gaisa kuģu ekspluatantu un LR lidostu darbībā

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas reglaments.

Lidotspējas daļa

 • reģistrē Gaisa kuģus Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā
 • novērtē Gaisa kuģu lidotspēju un izsniedz tiem lidojumderīguma sertifikātus/apliecības par derīgumu lidojumiem
 • izsniedz Gaisa kuģiem trokšņa līmeņa sertifikātus
 • veic Gaisa kuģu ražošanas organizāciju sertifikāciju un uzraudzību, un apstiprina ar to saistīto dokumentāciju
 • veic tehniskās apkopes organizāciju sertifikāciju un uzraudzību, un apstiprina ar to darbību sasitīto dokumentāciju
 • veic Gaisa kuģu lidospējas uzturēšanas vadības organzāciju, sertifikāciju un uzraudzību un apstiprina ar to saistīto dokumentāciju
 • veic Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikāciju un uzraudzību
 • veic Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību organizāciju sertifikāciju un uzraudzību, un apstiprina ar to saistīto dokumentāciju
 • izstrādā ar Gaisa kuģu lidospēju saistīto normātīvo dokumentu projektus par jautājumiem tajās sfēras, kuras nav nodotas ES kometencē
 • piedalās ārvalstu Gaisa kuģu drošības novērtēšanas programmā, veicot to pārbaudes ( SAFA programma )

Lidotspējas daļas reglaments.

Aeronavigācijas daļa

 • sertificē civilās aviācijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus gaisa satiksmes pārvaldības, sakaru, navigācijas un radiolokācijas, aviācijas meteoroloģijas, aeronavigācijas informācijas jomās
 • uzrauga civilās aviācijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu darbības drošumu gaisa satiksmes pārvaldības, sakaru, navigācijas un radiolokācijas, aviācijas meteoroloģijas, aeronavigācijas informācijas, meklēšanas un glābšanas jomās
 • koordinē sadarbību ar ES struktūrām aeronavigācijas pakalpojumu jomā
 • licencē gaisa satiksmes vadības dispečerus
 • veic civilās aviācijas radiofrekvenču pārvaldību
 • piešķir gaisa kuģu avārijas pievadbāku un radiolokācijas S režīma zemes iekārtu pieprasītāju un transpondera kodus
 • reģistrē zemes sakaru, navigācijas un radiolokācijas līdzekļu un izsniedz šo līdzekļu Iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības
 • koordinē civilo un militāro struktūru sadarbību gaisa satiksmes vadības jomā
 • sagatavo ar aeronavigāciju saistītos normatīvo aktu projektus
 • sagatavo starptautiskās civilās aviācijas standartu prasībām atbilstošu aeronavigācijas informāciju aeronavigācijas jomā publicēšanai AIP
 • sagatavo informāciju ICAO par nacionālo civilās aviācijas normatīvo dokumentu prasību atšķirībām no ICAO standartiem un ieteicamās prakses aeronavigācijas pakalpojumos

Aeronavigācijas daļas reglaments.

Aviācijas drošības daļa

 • izstrādā normatīvos dokumentus civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgu iejaukšanos tās darbībā harmonizācijai ar EK Regulu prasībām un kontrolē šo dokumentu prasību izpildi un pasākumu kvalitāti
 • kontrolē lidostu un aviosabiedrību aviodrošības pasākumu atbilstību Nacionālās civilās aviācijas drošības programmas prasībām
 • sniedz palīdzību aviosabiedrībām aviācijas drošības pasākumu izstrādāšanā
 • apstiprina lidostu un aviosabiedrību civilās aviācijas drošības uzturēšanā iesaistītā personāla mācību programmas un seko mācību norisei
 • kontrolē aviācijas drošības pasākumu ievērošanu oficiālo kravas aģentu darbībā
 • izvērtē un sniedz atzinumus par aviosabiedrību atbilstību bīstamo kravu pārvadāšanai
 • sagatavo gada pārskatus par veiktās aviodrošības pasākumu un kontroles kvalitātes uzraudzības rezultātiem

Aviācijas drošības daļas reglaments.
 

Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļa

 • pārstāv Civilās aviācijas aģentūru Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) komitejas sanāksmēs.
 • nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu nacionālās pozīcijas civilās aviācijas jomā sagatavošanu
 • kontrolē un uzrauga Eiropas Savienības un starptautiskās civilās aviācijas organizācijas prasību ieviešanu un ievērošanu Latvijas civilās aviācijas institūcijās un organizācijās
 • pārrauga Eiropas Savienības civilās aviācijas institūciju un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasību ieviešanu Latvijā atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras kompetencei.
 • pārrauga efektīvu vienotās gaisa telpas elementu ieviešanu un uzraudzību Latvijas civilās aviācijas institūcijās un organizācijās
 • koordinē Vienotas Eiropas gaisa telpas tehniskā projekta SESAR ieviešanu Latvijā
 • nodrošina Aviācijas nelaimes gadījumu informācijas centra (ANGIC) izveidošanu, kā arī nodrošina ANGIC aktivizēšanu un funkcionēšanu, gadījumā, ja notiek aviācijas negadījums

Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļas reglaments.