Pirms katras prasmju pārbaudes (Skill test) un eksaminētāja kompetences pārbaudes (Examiner Assessment of Competence), izņemot aviolīniju transporta pilota apliecības izdošanas gadījumus (sk. zemāk), atbildīgā mācību organizācija vai persona, kas veikusi pretendenta apmācību, pēc sekmīgas kursa beigšanas, rekomendē studentu pārbaudei, iesūtot aizpildītu Pieteikuma veidlapu uz e-pastu: Armands.Ozolins@caa.gov.lv vismaz 5 darba dienas pirms vēlamā pārbaudes veikšanas datuma.
 

Lai pieteiktos aviolīniju transporta pilota prasmju pārbaudei pretendents patstāvīgi iesūta aizpildītu ATPL(A) vai ATPL(H) pieteikuma veidlapueksaminētāja norīkošanai uz e-pastu: Armands.Ozolins@caa.gov.lv vismaz 5 darba dienas pirms vēlamā pārbaudes veikšanas datuma.
 

Prasmju un kompetences pārbaudes drīkst veikt tikai pēc Latvijas Civilās aviācijas aģentūras apstiprinājuma saņemšanas.
 

Lai veiktu kvalifikācijas pārbaudi (Proficiency check) pretendentam Latvijas Civilās aviācijas aģentūras apstiprinājums nav nepieciešams.
 

Pēc prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes eksaminētājs drīkst veikt kategorijas pagarināšanas vai atjaunošanas atzīmes pilota apliecībā tikai tad, ja kvalifikācija jau ir iekļauta pilota licencē un tās iztecēšanas termiņš nepārsniedz 3 gadus. Jaunas kategorijas ierakstu pilota apliecībā eksaminētājs veikt nedrīkst.
 

Latvijas CAA apstiprinātajiem eksaminētajiem saskaņā ar FCL.1030(b) pēc veiktās prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes bez kavēšanās jāiesniedzveikto pārbaužu veidlapu skanētas kopijas CAA uz e-pastu: REPORTS@caa.gov.lv.
 

Ja eksaminētājs ir veicis kategorijas pagarināšanas vai atjaunošanas atzīmi pilota apliecībā, augstāk minēto dokumentu kopijām jāpievieno arī skanēta pilota apliecības kopija ar veikto ierakstu.
 

Piezīme: Lūdzu pārliecinieties, ka uz e-pastu izsūtāt labas kvalitātes skanētas kopijas PDF formātā.
 

Līdz katra mēneša pēdējam datumam eksaminētājs aizpilda atskaiti par veiktajām prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudēm tekošajā mēnesī XLS tabulas veidā un iesūta to CAA uz e-pastu: REPORTS@caa.gov.lv
 

Ārvalstu eksaminētājiem sākot ar 2015. gada 17. martu tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2015/445 par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1178/2011 saistībā ar tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi. Tā rezultātā, EASA dalībvalstu, izņemot Latviju, sertificētiem eksaminētājiem nav tiesību veikt prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes Latvijā izdotu apliecību turētājiem. Lai šādas tiesības iegūtu, ārvalstu eksaminētajiem jāiepazīstas ar jaunāko pieejamo informāciju par attiecīgās valsts (šai gadījumā Latvijas) Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātām procedūrām. Šī informācija ir publicēta EASA mājas lapā The Examiner Differences Document.
 

Saskaņā ar FCL.1030(b)(3)(iv), aizpildot un parakstot Latvijas prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes formas, eksaminētājs apliecina, ka ir izskatījis un piemērojis Latvijas Civilās aviācijas aģentūras procedūras un prasības.

 

 

Lidojumu apkalpes personāla prasmes pārbaudes veidlapas

Veidlapas nosaukums Atvērt veidlapu
Lidojumu instruktors – lidmašīna (A)
Lidojumu instruktors – helikopters FI(H)
Amatierpilota lidojumu prasmes pārbaude
Instruktora kvalifikācijas pārbaude (ultravieglais gaisa kuģis, planieris, motorplanieris, balons)
Kompetences pārbaude TRE, SFE
Pieteikums prasmju pārbaudei
Kompetences pārbaude TRI, SFI
Kompetences pārbaude FI, IRI, CRI
EKSAMINĒTĀJIEM: Pieteikums Eksaminētāja norīkojumam (pirmreizējā, pagarināšana, atjaunošana, papildus privilēģijas)
EKSAMINĒTĀJIEM: Dokumentu iesniegšanas process eksaminētāja nozīmējuma saņemšanai
EKSAMINĒTĀJIEM: Eksaminētāju darbības pārskats
Eksaminētāju saraksts
Eksaminētāja nozīmēšana ATPL(A) prasmju pārbaudei
Eksaminētāja nozīmēšana ATPL(H) prasmju pārbaudei
PPL(H) - Privātpilots - helikopters
TR - vienpilota, izņemot augstas veiktspējas, sarežģīta lidmasina
PPL(As) - Privātpilots - dirižablis
PPL(A) - Privātpilots - lidmašīna
LAPL(S) un SPL - Amatierpilots - planieris
LAPL(H) - Amatierpilots - helikopters
LAPL(B) un BPL paplašinājums - Amatierpilots - karsta gaisa dirižablis
LAPL(B) un BPL - Amatierpilots - karsta gaisa balons
LAPL(B) un BPL - Amatierpilots - ar gāzi pildits gaisa balons
LAPL(A) - Amatierpilots - lidmašīna
IR(H) - Instrumentālo lidojumu kvalifikācija - helikopters
IR(As) - Instrumentālo lidojumu kvalifikācija - dirižablis
IR(A) - Instrumentālo lidojumu kvalifikācija - lidmašīna
CPL(H) - Komercpilots - helikopters
CPL(As) - Komercpilots - dirižablis
CPL(A) - Komercilots - lidmašīna
ATPL(H), MPL(A), TR - vienpilota, daudzpilotu helikopters
ATPL(A), MPL(A), TR - MP, SP augstas veiktspējas lidmašīna